POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA w NADODRZE Sp. z o.o.NADODRZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów metalowych, a w szczególności elementów instalacji przenoszenia cieczy i gazów w sprzęcie gospodarstwa domowego.

W oparciu o kontekst organizacji oraz określone ryzyka i szanse dla systemu zarządzania jakością najważniejszym celem działalności Spółki stanowiącym o jej powodzeniu na rynku i dalszym rozwoju z korzyścią dla pracowników i lokalnej społeczności jest:

 1. wytwarzanie wyrobów o jakości spełniającej oczekiwania naszych klientów,
 2. utrzymywanie opinii partnera godnego zaufania, przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami ochrony środowiska,
 3. zagwarantowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 4. zagwarantowanie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Deklarujemy zachowanie standardów jakościowych oczekiwanych przez odbiorców z jednoczesną dbałością o ochronę środowiska. Oferujemy dostawę wyrobów w sposób niezawodny, bezpieczny, przyjazny środowisku. Proponujemy konkurencyjne warunki dostaw.

Pragniemy być postrzegani jako przedsiębiorstwo przyjazne dla społeczności miasta i gminy Bytom Odrzański, angażującym się w życie społeczne Gminy.

Dbałość o Klienta, środowisko i BHP jest dla nas wyznacznikiem w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy.

Będąc świadomi naszego oddziaływania na środowisko przywiązujemy dużą wagę do minimalizacji i zapobiegania zanieczyszczeniom oraz zmniejszania niekorzystnego wpływu na otoczenie.

Wpływ ten przejawia się następującymi działaniami:

 • monitorowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza,
 • racjonalnym gospodarowaniem odpadami,
 • racjonalnym zużyciem wody i energii,
 • zapobieganie niekorzystnym wpływom na środowisko.

Wspólne zaufanie budujemy przez umacnianie partnerskich kontaktów z naszymi odbiorcami, dostawcami i innymi zainteresowanymi stronami. Mając na względzie utrzymanie zdolności organizacji do stałego dostarczania wyrobów i usług, które spełniają określone wymagania, cały wysiłek skierowany jest na ciągłą poprawę jakości oferowanych produktów, budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz spełnianie wymagań określonych stron zainteresowanych, istotnych dla naszego systemu zarządzania.

Oznacza to dla nas:

 • zidentyfikowanie i zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb naszych Klientów oraz istotnych stron zainteresowanych, poprzez zaangażowanie najwyższego kierownictwa w działania zwiększające zadowolenie Klientów, wynikające z z analizy ryzyk i szans dla organizacji,
 • spełnianie wymogów wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących prowadzonej działalności, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Kodeksu Etyki Spółki,
 • ciągłe monitorowanie i optymalizację kosztów,
 • wdrażanie rozwiązań technicznych przyjaznych środowisku,
 • nieustanne podnoszenie świadomości i kwalifikacji personelu uwzględniając ich rolę i zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • poprawę stanu BHP poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym,
 • ciągłą ocenę zagrożeń wypadkowych i chorobowych, zapobieganie zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, oraz bieżące informowanie zainteresowanych o ryzyku zawodowym,
 • konsultowanie i współudział pracowników w procesie analizy i eliminacji zagrożeń oraz ograniczania ryzyk i wykorzystania szans, w ramach ciągłego doskonalenia systemu BHP, celem zapewnienia bezpiecznych, ergonomicznych i higienicznych warunków pracy,
 • systematyczne monitorowanie i usprawnianie procesów w przedsiębiorstwie,
 • skuteczne postępowanie w sytuacjach awaryjnych,
 • zabezpieczanie środowiska przed szkodami i degradacją wynikającą z działań, wyrobów i usług organizacji,
 • doskonalenie skuteczności i efektywności funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-EN 45001,
 • zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych niezbędnych do realizacji tej polityki.

Wszyscy pracownicy NADODRZE Sp. z o.o. znają politykę jakości i respektują jej założenia, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia założonych celów.

Bytom Odrzański 21.12.2021 r.

Zarząd Spółki

Copyright by NADODRZE Sp. z o.o. | All rights reserved | Projekt i wykonanie ETCOM.pl